باشگاه رفاه تاکسيرانان تهران
شنبه 16 آذر 1398
Menu

الف) مراجعه به دفاتر هماهنگی یا شرکت تاکشیرانی وارائه مدارک زیر ( برحسب موارد مورد تقاضا )

مدارک مورد نیاز برای دریافت بیمه نقص عضو دراثر حادثه

 • برگ درخواست وذکر شماره تلفن همراه مربوط به تاکسیران
 • تصویر برابراصل دوطرف کارت ملی تاکسیران
 • تصویر برابراصل کلیه صفحات شناسنامه تاکسیران
 • تصویر برابر اصل گواهی پزشکی قانونی یا پزشک معتمد بیمه با ذکر دقیق علت نقص عضو
 • تصویر برابر اصل گزارش معاینه پزشکی
 • تصویر برابر اصل مشروح گزارش حادثه مبنی بر علت ، چگونگی وزمان وقوع حادثه با قید نام تاکسیران که توسط مقامات انتظامی تهیه گردیده است .
 • اصل گواهینامه مجاز رانندگی درصورتی که هنگام وقوع حادثه هدایت وسیله نقلیه را برعهده داشته اند .
 • تصویر برابر اصل رای نهایی دادگاه یا قرار منبع تعقیب درصورت نیاز
 • تصویر برابر با اصل سند مالکیت خودرو
 • تصویر برابر با اصل دو طرف کارت وسیله نقلیه .
 • تصویر برابر اصل کارنامه معتبر تاکسیرانی

( ب ) مدارک مورد نیاز برای دریافت غرامت فوت :

 • برگ درخواست وذکر شماره تلفن همراه مربوط به وراث
 • تصویربرابراصل دوطرف کارت ملی متوفی
 • تصویربرابراصل کلیه صفحات شناسنامه باطل شده متوفی
 • تصویر برابراصل خلاصه رونوشت وفات ( گواهی وفات صادره از سازمان ثبت احوال )
 • تصویر برابراصل گواهی فوت صادره ازبیمارستان یا پزشک معالج یا پزشکی قانونی با ذکر دقیق علت فوت
 • تصویر برابر اصل گواهی انحصار وراثت متناسب باسرمایه بیمه نامه
 • تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه و دوطرف کارت ملی وراث
 • تصویر برابراصل قیم نامه یا گواهی رشد جهت صغارمتوفی ونامه از اداره سرپرستی مبنی براعلام شماره حساب فرزندصغیر ( درصورت داشتن فرزند زیر 18 سال )
 • تصویر برابر با اصل سند مالکیت خودرو
 • تصویربرابر با اصل دو طرف کارت وسیله نقلیه

ج ) جدول تعهدات شرکت بیمه طرف قرارداد بشرح زیرمی باشد .